Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden All in Echt B.V.

1             Algemeen

1.1          All in Echt behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van dit reglement, of indien zij dit noodzakelijk acht, van het terrein te verwijderen.

1.2          Op alle verbintenissen met All in Echt B.V. ( hierna AIE )  is het Nederlandse recht van toepassing.

1.3          De openingstijden van AIE worden primair gecommuniceerd via de website en tevens via het personeel van AIE. AIE behoud zich te allen tijde het recht voor om de openingstijden te wijzigen en eventueel indien vereist ( b.v. in geval van calamiteiten ) de toegang tot de activiteiten/ zalen te sluiten zonder restitutie van entreegelden.

1.4          Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, worden de toegang tot het terrein geweigerd of zullen van het terrein worden verwijderd.

1.5          Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van AIE wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken zullen onmiddellijk van het terrein worden verwijderd, eventueel in samenwerking met de politie.

1.6          Personen die de orde of rust verstoren dan wel onsportief of ander hinderlijk gedrag vertonen, kunnen zonder enige opgaaf van reden uit het pand worden verwijderd, dan wel de toegang tot het pand worden ontzegd. Op dit moment bestaat er geen recht op teruggave van bepaalde gelden.

1.7          Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. AIE behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.

1.8          Het auteursrecht van beeldmateriaal ( foto, film, etc. ) welke vastgelegd is door of in opdracht van AIE, tijdens de uitvoering van de prestatie, blijft te allen tijde eigendom van AIE.

                AIE behoudt zich het recht om dit beeldmateriaal voor promotionele doeleinden te gebruiken.

1.9          Roken is enkel buiten het pand toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

1.10       Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn.

1.11       Het is onze medewerkers toegestaan de tas(sen ) van gasten in te zien.

1.12       Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.

1.13       AIE verzorgt zelf haar catering binnen al haar locaties. Het meebrengen van eigen eten en drinken is niet toegestaan.

1.14       Indien er sprake is van een groepsarrangement, dan wordt de contractspartij waarmee AIE  de overeenkomst heeft gesloten verantwoordelijk gehouden en aansprakelijk gesteld voor de gedragingen en schade aangericht door/van diens groepsgenoten.

1.15       Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen door te voeren voor producten en/of diensten, evenals prijsfouten te corrigeren, op reeds bestaande en toekomstige reserveringen

1.16       Consumptiemunten met een rode opdruk komen per 1-7-2024 te vervallen, deze zullen geen restwaarde vertegenwoordigingen. 

 

2             Reserveringen

2.1          Alle offertes en aanbiedingen van AIE zijn geheel vrijblijvend

2.2          In geval van een definitieve bevestiging van de reservering ( ondertekend retour) is het opgegeven aantal deelnemers bindend.

2.3          Indien een boeking geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt zijn de volgende voorwaarden van toepassing;

                Tot 3 maanden voor de datum van het geboekte:            25 % van de totale kosten

                Tot 2 maanden voor de datum van het geboekte             50 % van de totale kosten

                Tot 1 maand voor de datum van het geboekte                  75 % van de totale kosten

                Voor een kortere termijn                                                            100 % van de totale kosten

2.4          AIE zal voor zover mogelijk wijzigingen, aanvullingen of correcties zoveel mogelijk doorvoeren bij een reeds gesloten overeenkomst indien daarvoor verzocht wordt, echter AIE  is hier niet toe verplicht.

2.5          AIE behoudt zich te allen tijde het recht voor om het barbecue-buffet te vervangen door een alternatief buffet van dezelfde prijs/ kwaliteit verhouding.

 

3             Aansprakelijkheid

3.1          Behoudens in geval van grove nalatigheid of grove schuld is AIE in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zowel materieel als immaterieel, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging vermelde prestatie.

3.2          AIE is met name niet aansprakelijk te stellen voor schade indien deze schade ( mede ) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van gestelde regels of ter plaatse gegeven aanwijzingen van personeel van AIE.

3.3          AIE sluit zich uit van enige aansprakelijkheid omtrent schade van het rijgedrag van de karters of derden. Dit brengt met zich mee dat iedere vorm van schade  dientengevolge voor eigen rekening komt ( verzekering karter of betrokken derden ). Daarnaast dient iedere karter in voldoende lichamelijke conditie te zijn om deel  te nemen aan de kartheat.

3.4          Ingeval er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming aan de kant van AIE, welke de uitvoering van de overeenkomsten verhindert dan wel vertraagd, is AIE gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder dat hier enig recht op schadevergoeding aan kan worden ontleend.

3.5          AIE stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van geld en/of goederen van bezoekers en derden. Dit geldt tevens voor de situatie waarbij men goederen afgeeft aan personeel van AIE.

3.6          Reclamaties worden door AIE in behandeling  genomen indien dit direct kenbaar wordt gemaakt bij het bevoegd personeel van AIE. In veel gevallen ( ter beoordeling van AIE) vervalt dit recht bij het verlaten van het pand.

 

4             Betaling

4.1          Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt. Betaling geschiedt contant of per pin voor aanvang van de activiteiten/ het arrangement. Betaling vooraf via factuur is ook mogelijk binnen de door AIE gestelde termijn en voorwaarden. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan behoudt AIE zich het recht voor om de reservering zonder enige consequenties voor AIE te annuleren. Dit brengt met zich mee dat het de betalingsverplichting van de boekende partij onverlet laat. Tenzij anders overeengekomen, per factuur.

4.2          De betalingen vooraf dienen contant ten kantore, dan wel via bancaire overschrijving naar de rekening van AIE te worden voldaan.

4.3          Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AIE dan wel Entertrain Events B.V dan wel Valdeludo B.V. dan wel De Hompesche Molen B.V. dan wel Kasteel Limbricht B.V.  is het niet toegestaan om openstaande betalingen van deze bedrijven te verrekenen met elkaar.

4.4          Bij niet- of niet tijdige betaling dan wel onbehoorlijke nakoming van de verbintenis, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AIE zonder enige ingebrekestelling het recht om de opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag 1,5 % rente per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de aan AIE verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle bijkomende kosten ( b.v. incasso ) in rekening te brengen bij de opdrachtgever, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor minimaal 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,-

 

5             Kartbaan

5.1          De kartbaan is voor iedereen toegankelijk, met dien verstande dat personen die de leeftijd van 16 jaar  nog niet hebben bereikt begeleid dienen te worden door volwassenen.

5.2          Volwassenen en jongeren met een lengte vanaf 1.65m. mogen zelfstandig gebruik maken van de karts.

5.3          Kinderen met een lengte vanaf 1.40m. mogen gebruik maken van de kinderkarts. Deze kinderkarts worden alléén samen met volwassen karts tegelijkertijd gebruikt op de baan, indien deze volwassenen behoren bij de groep ( begeleiders/ ouders ) van de kinderen.

5.4          De duokart dient bestuurd te worden door een volwassenen. Personen die niet in staat zijn zelfstandig te karten mogen als bijrijder meerijden in de duokart, de bijrijder dient minimaal 1.25m. te zijn.

5.5          AIE behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen te weigeren op de kartbaan, aangezien deze op grond van lengte/ kleding niet voldoet aan de vereiste veiligheidsmaatregelen. Of onder invloed zijn van verdovende/ stimulerende middelen.

5.6          Toeschouwers van de kartbaan mogen uitsluitend verblijven in het kartcafé (of de door onze medewerker aangewezen ruimte ) Het is niet toegestaan dat zij de kartbaan betreden.

5.7          Het is bezoekers/ karters niet toegestaan zonder helm en geschikte kleding de kartbaan te betreden ( géén open schoenen/ slippers )

5.8          De baan in tegengestelde richting te berijden.

5.9          Andere en zichzelf in gevaar brengen wegens roekeloos rijgedrag.

5.10       Te rijden zonder de gordel te gebruiken overeenkomstig de doelstelling.

5.11       Te botsen tegen andere karts. Dit is ten strengste verboden en leidt onmiddellijk tot diskwalificatie en ontzegging op de rijbaan, zonder enig recht op restitutie van betaalde gelden.

5.12       De kart op de baan te verlaten. In geval van storing aan de kart dient u in de kart te blijven zitten en uw hand op te steken, zodat één van onze medewerkers de benodigde maatregelen kan nemen.

5.13       De kart te berijden met loshangend haar en/of loszittende kledingstukken.

5.14       De pitstraat anders te berijden dan stapvoets.

5.15       De signaalvlaggen te negeren. Betekenis vlaggen:

                Geel = voorzichtig gevaar!

                Rood =  onmiddellijk stoppen!

                Blauw = een snellere deelnemer laten inhalen!

                Zwart + nummer = diskwalificatie desbetreffende rijder

                Zwart-wit geblokt = einde heat